máy khoan đục bê tông pin 2 chức năng

2.850.000 

Máy gồm 2 pin 15 cell + 2 sac + 4 lưởi khoan 6+8+10+12 cà 2 lưởi Đục nhọn và dep