Súng bắn ty trần mới 2024 Sugong

2.850.000 

Máy thế hệ cải tiến mới , nhẹ hơn  50% làm bằng nhựa dẻo , giãm ồn đến 30% , có thể dùng 1 tay