máy khun khói diệt sâu bịnh hại cây trồng

5.900.000