máy đột lổ máng cáp SYD32 đột tôn <2mm

150.000 2.100.000 

2.100.000 
150.000